ระดับปวช.

1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ระดับปวส.

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

5. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุง

6.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง