นางสาววายุรี พรมสุรินทร์

ตำแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

" ทีมงานควรมีการประเมินผลการทำงาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ทำให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด "

นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่

ผู้ช่วยงาน

นายธรรมนูญ ล้ำเลิศ

ผู้ช่วยงาน

นางสาวลัญจิตา ศรีสดสุข

เจ้าหน้าที่งาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ