นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่

หัวหน้างานทวิภาคี

นายคมสัน กลางแท่น

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

นายศุภชัย ชิณศรี

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

นางสาวบงกช เอมทอง

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

นางสาวลัญจิตา ศรีสดสุข

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี