ระบบทวิภาคี คืออะไร

“ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ที่สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนที่มีงานอาชีพ ได้เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยการศึกษาในระบบทวิภาคี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ที่ตรงตามสาขางาน เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำงานในสถานประกอบการได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 / เทียบเท่า / ปวช. ทุกสาขา (มีวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองมาแสดง)

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

 • เพศหญิงหรือชาย

 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาในอาชีพที่สมัครนั้นได้ตลอดหลักสูตร

 • สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้

 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้า หรือเสพติดยาเสพติดทุกชนิดมาก่อน

 • มีใจรักในวิชาชีพที่ตนจะเข้ารับการฝึก

 • ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

 • ได้รับการฝึกอาชีพที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

 • ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

 • ได้รับความรู้ทางวิชาการจากสถาบันอาชีวศึกษา

 • ได้รับค่าตอบแทน / เบี้ยเลี้ยง และความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้านการศึกษาจากสถานประกอบการ

 • มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในสาขาอาชีพนั้น ๆ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการลงนามร่วมกับสถานศึกษาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • เป็นการฝึกอาชีพที่ดี และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาลัย ฯ

 • ได้งานที่มีรายได้ดี

 • โอกาสในการศึกษาต่อเหมือนนักศึกษาระบบทั่วไป

สาขาวิชาที่เปิดระบบทวิภาคี

ระดับปวช.

1. สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ระดับปวส.

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ)

2. สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ)

5. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุง)

6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง)